Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 grudnia 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słoneczna 2

08-311 Bielany

Telefon: 25 787 80 98
Fax: 25 787 80 98
e-mail: gops@gminabielany.pl

BIP GOPS

Kierownik: Barbara Wojewódzka

Godziny pracy
poniedziałek – piątek, od 0800 do 1600

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielanach jest gminną jednostką organizacyjną, działa na zasadach jednostki budżetowej i działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.  Od 01.05.2004 obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej - z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593)

Zadania Ośrodka

Ośrodek prowadzi działalność organizatorską w zakresie pomocy socjalnej, społecznej, materialnej, opiekuńczej, określa i realizuje kierunki działania profilaktycznego, a w szczególności odpowiada za:

 1. rozpoznanie i rzetelną ocenę potrzeb osób i rodzin wymagających interwencji socjalnej, jak również działań profilaktyczno-terapeutycznych,
 2. zabezpieczenie potrzeb umożliwiającym osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych dających możliwości samodzielnej egzystencji życiowej w środowisku,
 3. koordynowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb osób i rodzin wymagających szeroko rozumianej pomocy socjalnej,
 4. inicjowanie działań i współpracy na rzecz rodziny wszystkich podmiotów w tym: instytucji państwowych, organizacji samorządowych, stowarzyszeń, związków wyznaniowych w celu łagodzenia skutków negatywnego oddziaływania patologicznych zjawisk społecznych na prawidłowe funkcjonowanie rodziny, prowadzenie szeroko pojętej pracy socjalnej mającej na celu przywracanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania osoby i rodziny do uczestniczenia w życiu społecznym.

Struktura organizacyjna

 1. Kierownik
 2. Pracownicy socjalni
 3. Główny księgowy
 4. Stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Praca socjalna zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej to: działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Do pracowników socjalnych GOPS można zwracać się o:

 • uzyskanie pomocy materialnej dla osób i rodzin, zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej;
 • uzyskanie pomocy materialnej w związku z poniesionymi stratami w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, zdarzenia losowego;
 • przyznanie gorącego posiłku;
 • wszczęcie postępowania w celu skierowania do domu pomocy społecznej;
 • umieszczenie w domu dla bezdomnych;
 • uzyskanie pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez udzielenie różnego rodzaju wsparcia, porady prawnej, kierowanie do specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i problemami alkoholowymi.

 

Pomoc finansowa

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej jest określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które zgodnie z art. 9.1. ustawy podlegają weryfikacji co 3 lata. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i art. 91 przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 634 zł.;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł.;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub z innych okoliczności uzasadniających udzielnie pomocy społecznej.

Świadczenia z pomocy społecznej mają charakter fakultatywny tzn., iż osoby lub rodziny ubiegające się o pomoc nie mogą domagać się, aby przyznano ją w określonym rodzaju, formie czy wysokości. Rodzaj, forma i wysokość świadczenia jest dostosowana nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

 

Świadczenia z pomocy społecznej i pomoc niematerialna

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie podań o udzielenie pomocy w formie pieniężnej, rzeczowej i materialnej mieszkańców miasta;
 2. Rozpoznawanie potrzeb poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z osobami ubiegającymi się o świadczeniach;
 3. Przyznawanie pomocy w formie pieniężnej w zakresie zadań własnych i zleconych oraz realizacja programów osłonowych mających na celu poprawę poziomu życia osób i rodzin;
 4. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych ustawowo do alimentacji na rzecz świadczeniobiorców centrum;
 5. Koordynowanie i współpraca z instytucjami pomocowymi oraz organizacjami pozarządowymi celem zapewnienia kompleksowej i wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom jej potrzebującym;
 6. Kompletowanie dokumentacji celem uzyskania stopnia niepełnosprawności;
 7. Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej;
 8. Organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej i niematerialnej na rzecz osób i rodzin;
 9. Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w celu realizacji programu “dostarczania żywności dla najuboższej ludności unii europejskiej”, dystrybucja żywności;
 10. Prowadzenie bazy danych w systemie informatycznym;
 11. Obsługa składanych odwołań i skarg osób ubiegających się o pomoc.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych;
 3. Opracowywanie decyzji administracyjnej w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych, i pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego;
 4. Prowadzenie rejestrów świadczeń;
 5. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
 6. Obsługa składanych odwołań w zakresie w/w świadczeń.
 7. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z tego zakresu.

Księgowość

 1. Prowadzenie rachunku bieżącego;
 2. Księgowanie dokumentów;
 3. Wypłata świadczeń przyznanych decyzjami administracyjnymi GOPS w kasie bądź przekazywanie na wskazane rachunki bankowe;
 4. Naliczanie składek pracownikom i uprawnionych świadczeniobiorcom i przekazywanie do ZUS;
 5. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych;
 6. Naliczanie i przekazywanie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego;
 7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych;
 8. Prowadzenie systemu informatycznego FK, płace,

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-21
Data publikacji:2019-12-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:2879