OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bielany w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 marca 2021

Wójt Gminy Bielany zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie turystyki oraz kultywowania historii poprzez organizowanie konkursów historycznych i rekonstrukcji historycznych na terenie Gminy Bielany w roku 2021.

1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłoszonych przez Gminę Bielany.

2. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mające siedzibę na terenie Gminy Bielany lub działające na rzecz jej mieszkańców, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

2)    nie reprezentują organizacji biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,

3)    posiadają wiedzę z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

3. Do zadań członka Komisji należy:

1)    udział w posiedzeniu Komisji

2)    zapoznanie się z ofertami

3)    sprawdzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

4)    ocena złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia  o otwartym konkursie ofert,

5)    podpisanie protokołu Komisji Konkursowej.

3. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgłoszenie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny w formie elektronicznej lub do pobrania w tut. Urzędzie, pok. Nr 6.

5. Wypełnione formularze należy składać  do dnia 8 kwietnia 2021 r. w sekretariacie tut. Urzędu, pok. Nr 7 lub pocztą na adres Urząd Gminy w Bielanach, ul. Słoneczna 2,  08-311 Bielany (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

6. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy dokona wyboru dwóch przedstawicieli w/w podmiotów.

Wójt

/-/ Zbigniew Woźniak

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-30
Data publikacji:2021-03-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kozak
Liczba odwiedzin:28